Gebruiksvoorwaarden Soli-Safe®

Soli-Safe is een handelsmerk van Precisis, een naamloze vennootschap gevestigd in het Ternat Office Center, Assesteenweg 65, 1740 Ternat, België en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0889.513.358. Dit is ook het Btw nummer. De Soli-Safe Investment Software is ontwikkeld door Precisis nv (Precisis). Precisis is de partij waarmee de cliënt contracteert betreffende Soli-Safe diensten verwezenlijkt dankzij de Soli-Safe Investment Software. Alle communicatie met Precisis in verband met Soli-Safe diensten verloopt bij voorkeur via e-mail op info@soli-safe.com. Precisis is ook bereikbaar via telefoon (++32 (0)53 68.12.41) en fax (++32 (0)53 68.01.17). Het webadres van Precisis voor Soli-Safe diensten is www.soli-safe.com.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Artikel 2 - De overeenkomst

Artikel 3 - Duur en hernieuwing

Artikel 4 - Prijs en betaling

Artikel 5 - Uitvoering

Artikel 6 - Veiligheid - Vertrouwelijkheid

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

Artikel 8 - Klachtenregeling

Artikel 9 - Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank

Artikel 10 - Privacy

Artikel 11 - Wijzigingen

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn toepasselijk op elk aanbod en op elke overeenkomst tot stand gekomen tussen Precisis en een gebruiker van de Soli-Safe diensten.

Artikel 2 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand na mededeling aan Precisis van de vereiste gegevens, op het moment van aanvaarding door de cliënt van het aanbod.
 2. Bij aanvaarding van het aanbod stemt de cliënt er uitdrukkelijk mee in dat Precisis de uitvoering van de overeenkomst aanvat onmiddellijk na betaling van de vergoeding door de cliënt verschuldigd. Vermits de voorziene levering van digitale inhoud - zoals in de overeenkomst voorzien - niet op een materiële drager gebeurt, erkent de cliënt dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de uitvoering van de overeenkomst door Precisis is aangevat.
 3. Precisis zal aan de cliënt die het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigen. Zolang deze bevestiging niet door Precisis is verzonden, kan de cliënt de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de cliënt niet binnen veertien (14) dagen na de verzending van de bevestiging met uitnodiging tot betaling, aan zijn verplichting tot betaling heeft voldaan, vervalt de overeenkomst van rechtswege.

Artikel 3 - Duur en hernieuwing

 1. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van een (1) jaar, ingaand op de datum van aanvaarding van het aanbod van Precisis.
 2. De overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd of vernieuwd. Het komt de cliënt toe een verlenging of vernieuwing aan te vragen.

Artikel 4 - Prijs en betaling

 1. De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn te verhogen met Btw en gaan uit van de veronderstelling dat de cliënt een private consument is, gevestigd in België. De in het aanbod vermelde prijzen van de diensten worden niet gewijzigd tijdens de looptijd van de overeenkomst, behoudens als gevolg van verandering in het Btw tarief. Het toepasselijk Btw tarief is afhankelijk van het domicilie van de cliënt en van zijn hoedanigheid (al dan niet Btw-plichtige).
 2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden, dient het door de cliënt verschuldigde bedrag vooraf te worden voldaan, d.w.z. voor iedere levering van een dienst. Indien de cliënt niet binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van de bestelling door Precisis met verzoek tot betaling aan zijn verplichting tot voorafgaande betaling heeft voldaan, vervalt de overeenkomst van rechtswege.
 3. De cliënt heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan Precisis te melden, inclusief wat betreft veranderingen in zijn Btw toestand.

Artikel 5 - Veiligheid - Vertrouwelijkheid

 1. Cliënt draagt zorg voor de beveiliging van de vertrouwelijke elementen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de diensten van Precisis en neemt de nodige maatregelen om ongewenst gebruik ervan te voorkomen.
 2. Precisis treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving. Indien de cliënt elektronisch kan betalen, zal Precisis daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 - Uitvoering

 1. Precisis staat er voor in dat haar diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Precisis zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van haar verplichtingen.
 3. Precisis voert haar verplichtingen uit door de toezending van informatie aan de cliënt op het e-mailadres door de cliënt opgegeven, en door de terbeschikkingstelling van een software via het internet na het inloggen van de cliënt met zijn persoonlijke code.
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat de cliënt aan Precisis heeft kenbaar gemaakt.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 1. Precisis (de juridische eigenaar van het merk Soli-Safe® en van de Soli-Safe Investment Software) en/of haar bestuurders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en verlies die de cliënt zou lijden in verband met de verleende diensten, tenzij er sprake is van grote nalatigheid of bedrog van haar aangestelden of lasthebbers.
 2. Precisis kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade en verlies veroorzaakt door enig handelen of verzuim van een derde persoon, of door een tekortkoming of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen die het gevolg is van omstandigheden waarop Precisis geen vat heeft, zoals storingen in de nutsvoorzieningen, in de computerinfrastructuur en -netwerken of in andere communicatiemiddelen.

Artikel 8 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen de maand nadat de cliënt de gebreken heeft vastgesteld, volledig en duidelijk omschreven bij Precisis worden ingediend. Het adres waarop dit dient te gebeuren is bovenaan deze Gebruiksvoorwaarden vermeld. Klachten kunnen ook via elektronische weg worden ingediend op info@soli-safe.com.
 2. Bij Precisis ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Precisis binnen de veertien (14) dagen een bericht van ontvangst toezenden met aanduiding van de datum waarop de cliënt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Partijen dienen elkaar in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 9 - Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank

 1. Op overeenkomsten tussen Precisis en de cliënt, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. Voor geschillen met cliënten andere dan consumenten, is alleen de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel bevoegd

Artikel 10 - Privacy

 1. Alle door de cliënt verstrekte informatie, wordt door Precisis verwerkt met inachtneming van het privacybeleid zoals kenbaar gemaakt op www.soli-safe.com.
 2. Precisis verzamelt en verwerkt deze informatie uitsluitend ten behoeve van haar administratieve werkzaamheden, het aanleggen en beheren van een klantenbestand en de registratie van cliënten die hebben aangegeven dat ze informatie van Precisis willen ontvangen.
 3. Het registreren, beheren en/of verwerken van de ontvangen informatie geschiedt, in de meest ruime zin bedoeld, met inachtneming van hetgeen is opgenomen in de Belgische wet van 8 december 1992 (Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).
 4. Gegevens van de cliënt worden niet aan derde(n) beschikbaar gesteld, tenzij Precisis hiertoe wettelijk verplicht is, of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 - Wijzigingen

 1. Precisis behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze Gebruiksvoorwaarden aan te passen en zal dergelijke aanpassingen minstens een (1) maand voor hun toepassing aankondigen op www.soli-safe.com.
 2. Wijzigingen die niet materieel zijn of tot voordeel van de cliënten zijn, kunnen worden ingevoerd zonder voorafgaande waarschuwing.

Deze Gebruiksvoorwaarden gelden vanaf 1 september 2017. Ze vervangen alle voorgaande.