Langer werken: de illusie doorpriktDe verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd is een sleutelbeslissing in het pensioenbeleid van de regering. Daarnaast heeft ze enkele noodzakelijke punctuele aanpassingen aan de pensioenregels doorgevoerd en bestaat de vage intentie om het wettelijk omslagstelsel te vervangen door een puntenstelsel. Dat laatste wordt met de dag wel onwaarschijnlijker. De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd springt er ver uit als een ingreep met mogelijk belangrijk macro-economische repercussies.

De Studiecommissie voor de vergrijzing

De Studiecommissie voor de vergrijzing schat dat door de verhoging van de pensioenleeftijd in 2030 tot 67 jaar er 300.000 mensen bijkomen op de arbeidsmarkt en dat zo de stijging van de vergrijzingskosten tegen 2060 zowat wordt gehalveerd. Vanzelfsprekend leidt dat tot de verwachting dat in 2030 wordt aangekondigd dat de wettelijke pensioenleeftijd met nog een jaar wordt verhoogd in 2040 en nogmaals in 2050. De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd geeft de regering het perfecte alibi om verder weinig of niets te doen aan het pensioendossier. De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd wordt al decennia bepleit als een belangrijke maatregel om de pensioenen betaalbaar te houden. De argumentatie is dat mensen zo minder lang een pensioen krijgen, maar verder steunt de maatregel niet op een rigoureuze economische analyse. Het is een schoolvoorbeeld van kuddedenken. Waarom wordt er niet op gewezen dat het aanbod op de arbeidsmarkt zal toenemen, vergelijkbaar met de instroom van migranten?

Voorbarige conclusies...

We hebben in het verleden al grote vraagtekens geplaatst bij de verwachting dat de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar automatisch leidt tot de conclusie dat de vergrijzingskosten dan beheersbaar worden. Een recente studie (mei 2018) van de Europese Commissie bevestigt ons voorbehoud. Blijkbaar wil onze regering niet inzien dat niet de wettelijke pensioenleeftijd van belang is, maar wel de werkelijke...

Prof. em. Jef Vuchelen (dit artikel is een samenvatting van de bijdrage verschenen in Trends van 7 juni 2018).

Kies je abonnement

Soli-Safe Investment Software (Soli-Safe)® is een handelsmerk van Precisis nv, Ternat Office Center, Assesteenweg 65, 1740 Ternat, België, Ondernemingsnummer BE0889.513.358. De gehele of gedeeltelijke reproductie van de in deze webstek gepresenteerde ideeën en concepten, grafieken en tabellen of gelijk welke andere inhoud, is strikt verboden. ©Alle rechten voorbehouden. Zie de Disclaimer.