Deze webstek heeft uitsluitend tot doel het verstrekken van informatie over het softwareprogramma Soli Safe All Seasons Investment Software (SoliSafe)®.

De teksten zijn met de meeste zorg samengesteld. De juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de verstrekte informatie is evenwel niet gegarandeerd. De informatie en opinies weergegeven op deze webstek kunnen op ieder ogenblik wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Deze webstek richt zich op de eerste plaats tot personen, vennootschappen en instellingen op zoek naar een eenvoudige, kostenefficiënte manier om een beleggingsportefeuille samen te stellen en te beheren, waarbij bijzondere aandacht gaat naar het vermijden van belangrijke verliezen. Uit het voorgaande volgt dat de informatie vervat in deze webstek zich niet richt tot personen, vennootschappen en instellingen die gebonden zijn door wetten en reglementen die de toegang tot de hier verstrekte informatie op gelijk welke manier beperken of verbieden (bv. op basis van nationaliteit, domicilie of verblijfplaats). Personen, vennootschappen en instellingen onderworpen aan dergelijke bepalingen, krijgen geen toegang tot de vermelde informatie en dienen deze webstek onmiddellijk te verlaten.

Deze webstek is eigendom van en wordt beheerd door PRECISIS nv, Kattestraat 37, B1741 Ternat, België (tel +32 (0)53 68.1241; e-mail info@precisis.be). PRECISIS heeft iedere inspanning gedaan opdat de informatie vermeld op deze webstek op datum van publicatie correct en volledig zou zijn. Niettemin zal PRECISIS geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden - noch tegenover de gebruiker van de webstek, noch tegenover iedere derde - wat betreft accuraatheid, betrouwbaarheid en/of volledigheid van de verstrekte informatie. In geen geval zal PRECISIS verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor enig gebrek of onvolledigheid wat betreft de verstrekte informatie ten gevolge van technische problemen of fouten zoals bv. fouten in de transmissie, technische mankementen, onderbrekingen, storingen door derden enz. PRECISIS zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, indirecte, bijzondere of buitengewone schade of verlies geleden ten gevolge van het gebruik van de Soli-Safe All Seasons Investment Software®, van het vertrouwen op de informatie vervat in deze webstek, of ten gevolge van het gebruik van deze informatie in verband met risico's eigen aan financiële diensten, concepten, producten en transacties.

Deze webstek bevat geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging van welke aard ook in om het even welke jurisdictie. De rendementsverwachtingen of in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, maar dienen slechts ter illustratie. De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen. De op deze webstek geplaatste publicaties verlenen geen rechten.

De volledige inhoud van deze webstek is onderhevig aan copyright (alle rechten voorbehouden). Gebruikers kunnen individuele pagina's downloaden of uitprinten op voorwaarde dat noch de copyright waarschuwingen, noch enig beschermd wettelijk merk, worden weggelaten. De reproductie, transmissie op gelijk welke wijze, gebruik van of creatie van een link naar een gedeelte of naar het geheel van deze webstek - weze het voor publieke, commerciële of privédoeleinden - is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van PRECISIS. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het gebruik van deze webstek houdt in dat de bezoeker van www.soli-safe.com zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hierboven vermelde gebruiksvoorwaarden. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden niet afdwingbaar zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, dan zal deze niet afdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.